Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, společností C.I.D Praha s.r.o. (dále jen "prodávající") a jejími obchodními partnery (spotřebitelem nebo kupujícím, dále jen „zákazník“).

Vymezení pojmů

Strany obchodního vztahu

Prodávající: případně C.I.D Praha s.r.o., se sídlem Kutnauerovo nám. 680/1, 16900 Praha 6, IČ: 65414128 u rejstříkového soudu v Praze v oddíle C, vložka 44867

Spotřebitel - je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – jsou všechny ostatní osoby, které nejsou spotřebiteli.

Zákazník – společné označení pro spotřebitele a kupujícího

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se řídí podle zásad zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, to vše v platném znění.
Právní vztahy s kupujícím se uzavírají podle zásad zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění. 
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

Fotografie produktů jsou pouze ilustrační!

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy se zákazníkem a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, adresy dodání a kontaktní telefon).


III. Otevírací doba

Kamennou prodejnu společnosti C.I.D Praha s.r.o. naleznete na adrese Kutnauerovo nám. 680/4, 169 00 Praha 6. Prodejní doba je Úterý a Čtvrtek od8:00 do 16:30

Objednávky přes internetový obchod na adrese www.cidpraha.cz nebo mailem prodejna@cidpraha.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

IV. Cena zboží

Ceny jsou platné v době uzavření obchodního vztahu a jsou včetně DPH.


VI. Objednávka a uzavření obchodního vztahu

Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.

Pokud nakupujete zboží, které je prodejné od 18-ti let, pak odesláním objednávky automaticky prohlašujete, že jste starší 18-ti let.

U zboží, které nelze zasílat přepravní službou (zbraně, střelivo), je objednávka pouze rezervací k osobnímu odběru.

a) při objednání přes e-shop

Je-li zákazníkem spotřebitel, po obdržení objednávky je spotřebiteli automaticky odeslán e-mail o jejím zaevidování. Závazkový vztah vzniká odesláním e-mailu s informací o podmínkách dodání zboží.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li zákazníkem kupující, po odeslání objednávky je kupujícímu automaticky odeslán e-mail o jejím zaevidování. Závazkový vztah vzniká odesláním e-mailu s informací o podmínkách dodání zboží.

b) při objednání cestou kontaktního e-mailu

Je-li zákazníkem spotřebitel, Závazkový vztah vzniká odpovědí na objednávku s informací o podmínkách dodání zboží.

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Je-li zákazníkem kupující, Závazkový vztah vzniká odpovědí na objednávku s informací o podmínkách dodání zboží.

Ve složitých případech probíhá jednání způsobem podle dohody stran.

Za doručení „odpovědi na objednávku“ se považuje stav „doručené pošty“ u odesilatele, zároveň se zpráva nesmí zobrazit jako „NEDORUČENÁ“.


Objednávat je možno následujícími způsoby:

• prostřednictvím elektronického obchodu na www.cidpraha.cz (dále jen "e-shop")

• elektronickou poštou na adrese prodejna@cidpraha.cz

• osobně

 


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

• obchodní jméno a sídlo kupujícího

• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

• kód a název zboží dle ceníku

• jednotkovou cenu

• způsob odebrání a dopravy

• dodací adresu

• podpis osoby oprávněné objednávat zboží

• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

Storno objednávky
Zákazník může stornovat objednávku nejpozději do odeslání zboží prodávajícím.
Prodávající si vyhrazuje právo vymáhat škodu způsobenou nedodržením uzavřeného závazkového vztahu včetně příslušenství.


VII. Odstoupení od smlouvy.

Spotřebitel
Spotřebitel má podle § 1829/1 zákona 89/2012sb, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané, či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Reklamaceb se řídí zákon 89/2012sb § 2165/1 a dále pak § 2106/1 a 2, § 2169/2,

 

Doporučený postup pro spotřebitele při odstoupení od smlouvy podle ustaovení §§ 1829 odst. 1) Obč.Z.:
b) Zboží odešlete do 14 dnů od převzetí na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií nebo originálem prodejního dokladu.

adresa: C.I.D Praha s.r.o. Kutnauerovo nám. 680/1 169 00 Praha 6.

c) Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.

d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 kalendářních dnů po fyzickém obdržení zboží.


IX. Platební podmínky

• platba v hotovosti při osobním odběru

• platba předem bankovním převodem

• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

 

X. Doprava a platba

Osobní převzetí                         0,- Kč

ČR Geis - dobírka                     180,- Kč

 

 

Převzetí zboží zásilkou

Při přijímání zásilky se zbožím má kupující i spotřebitel povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození nebo jiné nesrovnalosti je třeba sepsat zápis s doručovatelem pro reklamační řízení. Při poškození, či jiné nesrovnalosti v obsahu zásilky zjištěném po jejím převzetí, je nutné neprodleně kontaktovat prodávajícího, nejpozději však do následujícího pracovního dne. Prodávající žádá i o okamžitou informaci o porušené zásilce na adresu. Dále viz záruční a reklamační podmínky.

XI. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

XII. Závěrečné ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně záručních a reklamačních podmínek platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tyto všeobecné obchodní podmínky, včetně záručních a reklamačních podmínek nabývají účinnost 29. 11. 2010 a platí do odvolání.

Jde k tíži práv zákazníka, když se neseznámí s všeobecnými obchodními podmínkami, včetně záručních a reklamačních podmínek před objednáním zboží a uzavřením závazkového vztahu.

Odesláním objednávky prodávající souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, včetně záručních a reklamačních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky záruční a reklamační podmínky se vyjma speciálních ustanovení uvedených jinde vztahují i na obchodní hru – aukci zboží.

Zároveň si uplatňujeme možnost, neobsoulit zákazníka a tedy nevyhotovit objednávku v případě, že zákazník nás již v minulosti uvedl v omyl, pochybnosti nebo svým jednáním způsobil firmě škodu.

Záruční a reklamační podmínky

Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží.

Prodávající se při stanovení délky záruční doby v obecné rovině řídí občanským zákoníkem –

Seznam záručních dob u nejčastěji prodávaného zboží:

  • u nového spotřebního zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží,

  • u použitého zboží 6 měsíců ode dne převzetí zboží.

U ostatních případů je počátek záruční doby přiložen v popisu nabízeného zboží nebo jej sdělí na dotaz u prodávajícího.

Záruční dobu, kterou k výrobku poskytuje výrobce nebo jiný subjekt svým vlastním prohlášením, nelze uplatnit u prodávajícího – C.I.D Praha s.r.o. Tuto záruku je možné uplatnit pouze u toho, kdo jí nabízí.

Reklamační lhůta počíná běžet okamžikem předání reklamované věci prodávajícímu k vyřízení reklamace. U reklamací zahájených „na dálku“ se za den zahájení reklamačního řízení považuje den doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Dokladem pro zahájení reklamačního řízení je prodejní doklad nebo jeho čitelná kopie.

Při zahájení reklamačního řízení „na dálku“ je nutným dokladem pro zahájení reklamačního řízení i průvodní písemnost s uvedením popisu závady a kontaktem pro komunikaci. U popisu závady vyžadujeme přesné vymezení reklamované závady. Z provozních důvodů při vyřizování reklamace zkoumáme pouze uvedenou, popsanou závadu.

Upozorňujeme, že při zasílání zboží k zahájení reklamačního řízení je nutné je zabalit tak, aby při běžném zacházení u přepravce nedošlo na zboží k dalšímu zbytečnému poškození přepravou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Dodací adresou je adresa provozovny/sídla společnosti C.I.D Praha s.r.o.

Reklamační lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží nebo lhůta na které se prodávající dohodne se zákazníkem.

Pokud se prodávající s reklamujícím nedohodne jinak, reklamace je považována za vyřízenou podle uvedených stanovisek stran v záznamu o vyřízení reklamace, sepsanou v sídle prodávajícího – C.I.D Praha s.r.o.

Způsoby vyřízení reklamace: zamítnutím reklamace, odstraněním vady opravou, nabídkou slevy, výměnou zboží, odstoupením od kupní smlouvy a dále podle individuální dohody.

V obecné rovině se reklamační řízení řídí podle zásad občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v případě, kdy je zákazníkem spotřebitel, v ostatních případech podle zásad obchodního zákoníku.

Vady

Vadou uznatelnou v reklamačním řízení se rozumí vada (změna vlastností zboží), kterou má zboží již v době koupě a která se projeví nejpozději v záruční době.

Za vadu uznatelnou v reklamačním řízení se nepovažuje taková vada (změna vlastností prodávaného zboží), která se sice projeví v záruční době, ale je způsobena běžným užíváním nebo opotřebením (např. „odření obuvi“) nebo vada, kterou mohl kupující zjistit při fyzické prohlídce zboží před uzavřením kupní smlouvy (např. vada spočívající ve zjevném, viditelném poškození povrchu věci) a vady, pro které byly sjednány individuální obchodní podmínky.

Zboží v akční nabídce může nést zjevné známky použití a to pouze z důvodu užití při předváděcích akcí a výstavách. Balení u zboží v akční nabídce může jevit zjevné známky použití a to v důsledku užití tohoto obalu při předváděcích akcích a výstavách. Tato událost však není brána jako vada zboží nebo produktu.

 

U vad spojených s poskytováním přepravních služeb se postupuje individuálně po vzájemné dohodě mezi zákazníkem, přepravcem a prodávajícím.

C.I.D Praha s.r.o.

 

Reklamační podmínky

Záruční a reklamační podmínky

Záruční doba počíná běžet od okamžiku převzetí zboží.

Prodávající se při stanovení délky záruční doby v obecné rovině řídí občanským zákoníkem –

Seznam záručních dob u nejčastěji prodávaného zboží:

  • u nového spotřebního zboží 24 měsíců ode dne převzetí zboží (pro spotřebitele ) a 12 měsíců pro kupující (nejsou spotřebiteli)

  • u použitého zboží 6 měsíců ode dne převzetí zboží.

U ostatních případů je počátek záruční doby přiložen v popisu nabízeného zboží nebo jej sdělí na dotaz u prodávajícího.

Záruční dobu, kterou k výrobku poskytuje výrobce nebo jiný subjekt svým vlastním prohlášením, nelze uplatnit u prodávajícího – C.I.D Praha s.r.o. Tuto záruku je možné uplatnit pouze u toho, kdo jí nabízí.

Reklamační lhůta počíná běžet okamžikem předání reklamované věci prodávajícímu k vyřízení reklamace. U reklamací zahájených „na dálku“ se za den zahájení reklamačního řízení považuje den doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

Dokladem pro zahájení reklamačního řízení je prodejní doklad nebo jeho čitelná kopie.

Při zahájení reklamačního řízení „na dálku“ je nutným dokladem pro zahájení reklamačního řízení i průvodní písemnost s uvedením popisu závady a kontaktem pro komunikaci. U popisu závady vyžadujeme přesné vymezení reklamované závady. Z provozních důvodů při vyřizování reklamace zkoumáme pouze uvedenou, popsanou závadu.

Upozorňujeme, že při zasílání zboží k zahájení reklamačního řízení je nutné je zabalit tak, aby při běžném zacházení u přepravce nedošlo na zboží k dalšímu zbytečnému poškození přepravou. Zboží zaslané na dobírku nebude převzato. Dodací adresou je adresa provozovny/sídla společnosti C.I.D Praha s.r.o.

Reklamační lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží nebo lhůta na které se prodávající dohodne se zákazníkem.

Pokud se prodávající s reklamujícím nedohodne jinak, reklamace je považována za vyřízenou podle uvedených stanovisek stran v záznamu o vyřízení reklamace, sepsanou v sídle prodávajícího – C.I.D Praha s.r.o.

Způsoby vyřízení reklamace: zamítnutím reklamace, odstraněním vady opravou, nabídkou slevy, výměnou zboží, odstoupením od kupní smlouvy a dále podle individuální dohody.

V obecné rovině se reklamační řízení řídí podle zásad občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele v případě, kdy je zákazníkem spotřebitel, v ostatních případech podle zásad obchodního zákoníku.

Vady

Vadou uznatelnou v reklamačním řízení se rozumí vada (změna vlastností zboží), kterou má zboží již v době koupě a která se projeví nejpozději v záruční době.

Za vadu uznatelnou v reklamačním řízení se nepovažuje taková vada (změna vlastností prodávaného zboží), která se sice projeví v záruční době, ale je způsobena běžným užíváním nebo opotřebením (např. „odření obuvi“) nebo vada, kterou mohl kupující zjistit při fyzické prohlídce zboží před uzavřením kupní smlouvy (např. vada spočívající ve zjevném, viditelném poškození povrchu věci) a vady, pro které byly sjednány individuální obchodní podmínky.

Zboží v akční nabídce může nést zjevné známky použití a to pouze z důvodu užití při předváděcích akcí a výstavách. Balení u zboží v akční nabídce může jevit zjevné známky použití a to v důsledku užití tohoto obalu při předváděcích akcích a výstavách. Tato událost však není brána jako vada zboží nebo produktu.

U vad spojených s poskytováním přepravních služeb se postupuje individuálně po vzájemné dohodě mezi zákazníkem, přepravcem a prodávajícím.

C.I.D Praha s.r.o.

YjVmZTg5