Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Na základě nařízení Evropského parlamentu podle čl. 4 bodu 7 a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen jako „GDPR“) a o volném pohybu těchto údajů je C.I.D Praha s.r.o. (dále jako „správce“) IČ: 65414128 se sídlem Kutnauerovo náměstí 680/1, Praha 6 – Břevnov, 16900, správcem osobních údajů firmě poskytnutých.

 

 1. Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název: C.I.D Praha s.r.o.

Adresa: Kutnauerovo náměstí 680/1, Praha 6 – Břevnov, 16900

Email: Prodejna prodejna@cidpraha.cz

            Sekretariát: cidpraha@cidpraha.cz

 

 

 1. Osobními údaji se v tomto smyslu rozumí veškeré informace o identifikovatelné nebo identifikované fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo, či nepřímo identifikovat a to zejména odkazem na určitý nebo specifický identifikátor. Tímto identifikátorem může být například jméno, identifikační číslo, síťový identifikátor – IP adresa, lokační údaje a údaje o bydlišti, nebo jiný identifikátor na jeden či více zvláštních prvků. Těmito prvky se rozumí zejména fyzické, fyziologické, genetické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity fyzické osoby.

 

II: Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. C.I.D Praha s.r.o. („správce“) zpracovává pouze osobní údaje, které byly poskytnuty nebo které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává pouze Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje, které mu byly poskytnuty a které jsou nezbytné pro plnění smlouvy, případně zadané při objednávce, či poptávce na specifický a nabízený sortiment. Případně, které byly poskytnuty na základě zvláštních právních předpisů.

 

 

 

 

III. Účel zpracování osobních údajů a zákonný důvod ke zpracování osobních údajů

 

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů se v tomto smyslu rozumí:
 • Plnění smlouvy mezi C.I.D Praha s.r.o. („správcem“) na jedné straně a Vámi na straně druhé a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 

 

 1. Účelem zpracování osobních se v tomto smyslu rozumí
 • Vyřízení/odbavení vaší objednávky a s tím spojený výkon práv a povinností ze smluvního vztahu vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a C.I.D Praha s.r.o. („správcem“). Při objednávce zboží uvedeného na internetových stránkách cidpraha.cz a případné zakázkové poptávky jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky / poptávky. Těmito údaji jsou jméno, adresa, kontakt. Poskytnutí těchto osobních údajů je nutné pro komunikaci a pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany C.I.D Praha s.r.o. („správce“) řádně a v souladu plnit.
 • Komunikace se zákazníkem / klientem / partnerem / registrovaným zákazníkem.

 

 

 1. Ze strany C.I.D Praha s.r.o. („správce“) nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR
 2. V prostorech prodejny C.I.D Praha s.r.o. je umístěný kamerový systém z důvodu bezpečnosti a ochrany oprávněných zájmů C.I.D Praha s.r.o. Vstup do prodejny je označen informační nálepkou o kamerovém systému. Kamerový systém slouží výhradně k bezpečnosti prostor prodejny a není použit v rozporu se zákony České republiky a nařízení o ochraně osobních údajů. 

 

 

 IV:Doba uchovávání osobních údajů

 1. C.I.D Praha s.r.o. („správce“) uchová osobní údaje
 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi na jedné straně a C.I.D Praha s.r.o. na straně druhé a uplatňování nároků a povinností z těchto smluvních vztahů a zvláštních právních předpisů.
 • Po dobu než je souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu / komunikace písemně (v listinné či elektronické podobě) a jasně odvolán. Nejdéle však budou osobní údaje uchovávány po dobu 10 let.
 1. Po době zmíněné v článku IV, bodu 1, druhého odstavce těchto podmínek budou údaje správcem řádně a dle zákona vymazány.
 2. Kamerový záznam je uschováván pouze po dobu jednoho týdne a je automaticky přehráván. Případně může být kamerovým záznam použit v případě narušení bezpečnosti. Kamerový záznam může být případně použit po dobu nezbytně nutnou k prošetření konkrétní situace v případě podezření, že došlo ke způsobení škody, přestupku, ke spáchání trestného činu či z jiného oprávněného důvodu a zvláštního právní předpisu.

 

 V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • Podílející se na dodání zboží (zejména kurýrní, spediční a poštovní a realizaci plateb na základě smlouvy a objednávek.
 • Zajišťující služby provozování e-shopu (webareal) a další služby s provozováním e-shopu

 

 VI.Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených na základě nařízení Evropského parlamentu podle čl. 4 bodu 7 a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („GDPR“) máte:
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

 

 

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. C.I.D Praha s.r.o. („správce“) tímto prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k řádnému zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal vhodná technická opatření k zabezpečení datových úložišť a uložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pak aktivní antivirový systém, zálohování dat, hesla, proškolení, apod.
 3. Správce tímto také prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze a výhradně správcem pověřené osoby, které byly seznámeny s patřičnými náležitostmi v souladu ochrany osobních údajů a jejích zpracováním.

 

 

 

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Registrací na internetových stránkách C.I.D Praha s.r.o. („správce“) potvrzujete, že jste plně srozuměn/a a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte.
 2. Odesláním objednávky / poptávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste plně srozuměn/a a seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že tyto podmínky v plném rozsahu a bez výhrad přijímáte.
 3. Správce si bere právo tyto podmínky změnit. Případnou novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách v sekci "Oochrana osobních údajů" včetně upozornění a uvedení datem účinnosti.

Tyto podmínky nabývají účinnost dnem 23.5.2018

 

YWMwMz